کارفرما

  ثبت پروژه رایگان می باشد.

  انتخاب فریلنسر رایگان می باشد.

  کارمزد تکمیل پروژه برابر ۸ % مبلغ پروژه می باشد.

sign-up
img_36879-2F726121-B232-D429-CE9D9519521ECC32

فریلنسر

  انجام پروژه رایگان می باشد.

  کارمزد تکمیل پروژه   رایگان   می باشد.

تعرفه پکیج های فریلنسر

مینی

۲۰۰۰ تومان (۱۰ پیشنهاد)

پایه اس

۳۰۰۰ تومان (۲۰ پیشنهاد)

پایه

۶۰۰۰ تومان (۶۰ پیشنهاد)

حرفه ای

۱۲۰۰۰ تومان (۱۴۰ پیشنهاد)

متخصص

۳۲۰۰۰ تومان (۲۹۰ پیشنهاد)